Preskočiť na obsah

Špecializované zariadenie

Domovina, n. o. ako poskytovateľ sociálnych služieb poskytuje sociálnu službu formou celoročnej pobytovej sociálnej služby v špecializovanom zariadení podľa § 39 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je schizofrénia.

V špecializovanom zariadení sa poskytuje:

  1. pomoc  pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  2. sociálne poradenstvo 
  3. sociálna rehabilitácia
  4. ubytovanie 
  5. stravovanie 
  6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  7. osobné vybavenie.

 
V špecializovanom zariadení sa zabezpečuje:

  1. rozvoj pracovných zručností 
  2. záujmová činnosť 
  3. ošetrovateľská starostlivosť

 
V špecializovanom zariadení sa utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.