Preskočiť na obsah

Záujmová činnosť je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na podporu a rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby, na podporu jeho socializácie a sociálnej integrácie. 

Poskytovateľ sociálnych služieb vytvára podmienky a zabezpečuje záujmovú činnosť pre prijímateľov sociálnej služby v zariadení aj mimo zariadenia. V zariadení sa využívajú prvky aktívnej a pasívnej relaxácie, športové a pohybové hry, spoločenské hry, vychádzky, výlety, súťaže, posedenia, pobyt vonku, záujmová a rekreačná činnosť, čítanie dennej tlače alebo kníh, sledovanie TV,  stretnutia s inými ľuďmi alebo skupinami, umelecké činnosti (divadlo, spev). Záujmová činnosť sa spravidla realizuje v spoločenskej miestnosti, v denných miestnostiach, v jedálni prijímateľov sociálnej služby, v remeselných dielňach, v kaplnke, na jednotlivých skupinách, ale aj vo vonkajších priestoroch (areál zariadenia). Mimo zariadenia sa môžu prijímatelia sociálnej služby zúčastňovať rôznych výletov, rekreačných pobytov, vychádzok, divadelných predstavení, výstav, predajných trhov, a pod. 

Poskytovateľ sociálnych služieb tiež zabezpečuje pomoc a podporu pri realizácií duchovných (náboženských)  potrieb prijímateľa sociálnej služby.  

V závislosti na spoluúčasti poskytovateľa sociálnych služieb na plánovaní, príprave a organizovaní jednotlivých aktivít, členíme záujmovú činnosť na dve formy: 

  • Organizovaná forma – poskytovateľ sociálnych služieb má vypracované „Hlavné aktivity“, ktoré sa zameriavajú na  kultúrno-spoločenskú činnosť, športovo-rekreačnú činnosť a záujmovú činnosť. Plánované aktivity prebiehajú v zariadení, alebo sa plánujú mimo zariadenia a pri ich plánovaní prijímatelia sociálnej služby participujú a navrhujú aktivity, ktorých by sa chceli zúčastniť.
  • Neorganizovaná forma – je podmienená individuálnymi, subjektívnymi predstavami prijímateľa sociálnej služby, zameraná na uspokojovanie jeho vlastných potrieb:
  • pasívna forma (oddychová) – počúvanie hudby, sledovanie masmédií, prechádzky, multisenzorická miestnosť snoezelen a pod.,
  • aktívna forma – spontánna činnosť, čítanie dennej tlače, kníh, duchovné potreby (náboženstvo, svätá omša).  

Cieľom záujmovej činnosti je poskytnúť pre prijímateľov sociálnej služby hodnotné prežívanie ich voľného času, zabezpečenie kultúrnych potrieb, športových potrieb, sociálnych potrieb, rozvoj ich  záujmov a to s prihliadnutím na individualitu prijímateľa sociálnej služby, jeho potreby a zdravotné znevýhodnenie.