Preskočiť na obsah

Domov sociálnych služieb

Domovina, n. o.  je neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Poskytuje sociálne služby celoročnou pobytovou formou fyzickým osobám, ktoré sú z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu alebo ťažkého zdravotného postihnutia odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v:

Našim poslaním je vytvoriť prijímateľom sociálnych služieb zmysluplný, dôstojný a plnohodnotný život s podporou k samostatnosti a začleneniu do spoločnosti.

Domovina, n. o. ako poskytovateľ sociálnych služieb poskytuje sociálnu službu formou celoročnej pobytovej sociálnej služby v domove sociálnych služieb podľa § 38 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba  fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba:

 1. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo
 2. nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

V domove sociálnych služieb sa poskytuje: 

 1. pomoc  pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo 
 3. sociálna rehabilitácia
 4. ubytovanie 
 5. stravovanie
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 7. osobné vybavenie.

V domove sociálnych služieb sa zabezpečuje:

 1. rozvoj pracovných zručností
 2. záujmová činnosť
 3. ošetrovateľská starostlivosť 

V domove sociálnych služieb sa utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.