Domov

Milí priatelia,

vitajte na webových stránkach neziskovej organizácie Domovina so sídlom v Žehre časť Hodkovce.

Domovina, n. o.  je neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Poskytuje sociálne služby celoročnou pobytovou formou fyzickým osobám, ktoré sú z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu alebo ťažkého zdravotného postihnutia odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v:


Našim poslaním je vytvoriť prijímateľom sociálnych služieb zmysluplný, dôstojný a plnohodnotný život s podporou k samostatnosti a začleneniu do spoločnosti.