Preskočiť na obsah

Podmienky prijatia

PODMIENKY PRIJATIA

1. Konanie pred začatím poskytovania sociálnej služby

Konanie pred začatím poskytovania sociálnej služby prebieha v zmysle zákona č. 448/2008   Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o  živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).

Občan, ktorý nedovŕšil dôchodkový vek a má záujem o poskytnutie sociálnej služby v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení, si podá písomnú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s prílohami, na Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor sociálnych vecí, Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66, Košice (ďalej len „KSK“). Uvedenú žiadosť  podáva občan s trvalým pobytom na území KSK. Ak je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo má obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, žiadosť podáva súdom ustanovený opatrovník. 

Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení pozostáva zo zdravotnej posudkovej činnosti a sociálnej posudkovej činnosti. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:

 1. stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín, 
 3. návrh druhu sociálnej služby,
 4. určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia si občan, s trvalým pobytom na území KSK, podá písomnú „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ spolu s prílohami na KSK. Ak je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo má obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, žiadosť podáva súdom ustanovený opatrovník. 

KSK zabezpečí občanovi sociálnu službu u poskytovateľa, ktorého si občan sám určí. Občan má právo výberu druhu sociálnej služby, na ktorú je odkázaný a formy jej poskytovania. 

2. Konanie o začatí poskytovania sociálnej služby

Konanie o začatí poskytovania sociálnej služby prebieha v zmysle zákona o sociálnych službách a na základe  „Žiadosti o poskytovanie sociálnej služby“, ktorú zasiela KSK.            K žiadosti musia byť doložené prílohy: 

 1. fotokópia právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, 
 2. fotokópia posudku o odkázanosti na sociálnu službu,
 3. fotokópia právoplatného rozsudku súdu o pozbavení/obmedzení spôsobilosti na právne úkony (ak bol vydaný) a fotokópia právoplatného uznesenia súdu o ustanovení do funkcie opatrovníka,
 4. potvrdenie o príjme (aktuálne Rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku).

Ak je žiadosť kompletná, vedúci sociálno – opatrovateľského úseku poverí sociálneho pracovníka vykonaním sociálneho šetrenia, z dôvodu doplnenia potrebných informácií pre prijatie žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby (ďalej len „žiadateľ“) – zaradenie na skupinu, informovanosť prijímateľov na skupine, príprava izby ap. Sociálneho šetrenia sa zúčastňuje sociálny pracovník, po vzájomnej telefonickej dohode a so súhlasom žiadateľa, jeho rodiny, prípadne jeho opatrovníka.  Počas sociálneho šetrenia využíva sociálny pracovník tieto metódy:

 1. anamnestický rozhovor – autoanamnéza, heteroanamnéza,
 2. zúčastnené pozorovanie.

Výsledky sociálneho šetrenia predkladá sociálny pracovník riaditeľovi, vedúcemu sociálno – opatrovateľského úseku a zdravotnej sestre. Rozhodnutie o prijatí do zariadenia – predvolanie k nástupu, je žiadateľovi, prípadne jeho opatrovníkovi, oznámené písomne a doručené do vlastných rúk.

Žiadatelia sú do domova sociálnych služieb a do špecializovaného zariadenia prijímaní, resp. zaraďovaní do Evidencie čakateľov na sociálnu službu (ďalej len „Evidencia čakateľov“) podľa poradia, v akom bola doručená kompletná „Žiadosť  o poskytovanie sociálnej služby“ pre jednotlivé druhy poskytovanej sociálnej služby. Pokiaľ bola doručená žiadosť nekompletná a bolo nevyhnutné jej doplnenie, pre nástup do domova sociálnych služieb a do špecializovaného zariadenia je rozhodujúci dátum jej skompletizovania.   

3. Evidencia čakateľov

V prípade, že nie je pre žiadateľa voľné vhodné miesto a žiadateľ súhlasí, jeho žiadosť je zaradená do Evidencie čakateľov. Poskytovateľ sociálnych služieb vedie Evidenciu čakateľov pre každý druh poskytovanej sociálnej služby zvlášť.

Pred začatím poskytovania sociálnej služby pre žiadateľa  zaradeného v Evidencii čakateľov,  poskytovateľ sociálnych služieb preskúma, či nedošlo k zmene v skutočnostiach, rozhodujúcich na začatie poskytovania sociálnej služby (zmena zdravotného stavu, sociálnej situácie a pod.) a či je uvoľnené miesto vhodné pre žiadateľa. Sociálny pracovník vykoná sociálne šetrenie pred nástupom do zariadenia. 

Ak žiadateľ, zaradený v Evidencii čakateľov, po uvoľnení miesta v zariadení neprejaví záujem o začatie poskytovania sociálnej služby alebo bez uvedenia dôvodu nenastúpi v určený deň do zariadenia, je jeho žiadosť preradená na posledné miesto v Evidencii čakateľov. Žiadateľ môže byť vyradený z Evidencie čakateľov na základe písomnej žiadosti o vyradenie alebo na základe oznámenia o úmrtí žiadateľa.

4. Bezodkladné poskytnutie sociálnej služby

7.1 Poskytovateľ sociálnych služieb v prípade, že má voľné vhodné miesto, začne bezodkladne poskytovať sociálnu službu občanovi v zmysle zákona o sociálnych službách: 

 1. na základe písomnej žiadosti  KSK o bezodkladné poskytnutie sociálnej služby,
 2. ktorého žiadosť je zaradená v Evidencii čakateľov a u ktorého došlo k závažným zmenám zdravotného stavu alebo sociálnej situácie (choroba, úmrtie člena rodiny, ktorý zabezpečoval starostlivosť a pod), na základe písomnej žiadosti KSK o bezodkladné umiestnenie. Žiadosť musí byť doložená príslušnými potvrdeniami, preukazujúcimi závažnosť vzniknutej situácie. Poskytovateľ sociálnych služieb môže v  prípade pochybností vykonať sociálne šetrenie.  

5. Začatie poskytovania sociálnej služby

V prípade, že v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení je vhodné voľné miesto, poskytovateľ sociálnych služieb  oznámi túto skutočnosť žiadateľovi  listom (pozvaním – predvolaním k nástupu), v ktorom uvedie dátum začatia poskytovania sociálnej služby. V liste (pozvaní – predvolaní k nástupu)  sa uvedú všetky náležitosti, potrebné k začatiu a následnému poskytovaniu sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnych služieb poskytne žiadateľovi dostatočne dlhý čas, minimálne sedem dní na vybavenie všetkých náležitostí, spojených s nástupom do zariadenia.