Preskočiť na obsah

Financovanie sociálnych služieb v roku 2022

Základné zdroje financovania sociálnych služieb tvoria finančné prostriedky poskytnuté:

  • Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny na základe:
  • Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

Finančný príspevok je účelovo určený na pokrytie časti nákladov na mzdy a odvody vybraných zamestnancov , ktorí vykonávajú odborné, obslužné a ďalšie činnosti alebo zabezpečujú vykonávanie týchto činností a utváraním podmienok na ich vykonávanie. https://www.crz.gov.sk/zmluva/6215952/

  • Košickým samosprávnym krajom   na základe:
  • Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby uzatvorenej podľa ustanovenia § 81 písm. h)  bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka  https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/povinne-informacie/zmluvy/?id=362007

Finančný príspevok je určený na úhradu bežných výdavkov spojených s poskytovaním sociálnej služby alebo s vykonávaním opatrení , ktoré sú uvedené v zmluve.

Iné príspevky a dotácie: 

  • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny na základe:
  • D o h o d y o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 2020

https://www.crz.gov.sk/zmluva/6082091/

Finančný príspevok je určený na úhradu nákladov ktoré vznikli pri prevádzke chránenej dielne, na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím v chránenej dielni.