Preskočiť na obsah

Rozvoj pracovných činností

Domovina, n. o. rešpektuje a podporuje rozvoj schopností, zručností a vedomostí prijímateľa sociálnej služby, zachovanie jeho vlastnej identity, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a podporuje vytváranie pozitívneho obrazu o prijímateľovi sociálnej služby.

Rozvoj pracovných zručností je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností prijímateľa sociálnej služby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jeho fyzických schopností, mentálnych schopností a  pracovných schopností prijímateľa a jeho začlenenia do spoločnosti.

Aktivity, súvisiace s rozvojom pracovných zručností, prebiehajú v priestoroch zariadenia, v jeho bezprostrednom okolí, aj mimo zariadenia. Inštruktori sociálnej rehabilitácie, sociálni pracovníci a odborní zamestnanci vykonávajú jednotlivé činnosti na základe vypracovanej metodiky, pričom sa prihliada na dodržiavanie primeraných prestávok na oddych. Pri práci s prijímateľom sociálnej služby rešpektujú jeho osobnostné predpoklady a dodržiavajú profesionálny, individuálny a ľudský prístup.  

Rozvoj pracovných zručností sa zameriava na tieto činnosti:

 • Práca v dielňach (remeselná, keramická, krajčírska a stolárska dielňa) – ručné práce (vyšívanie a háčkovanie), servítková technika, maľovanie, lepenie, modelovanie, tkanie, výroba darčekových predmetov, výroba úžitkových a dekoračných predmetov z textilu, papiera, dreva, vosku, hliny, prútia, moduritu a pod. 
 • Starostlivosť o zvieratá – príprava krmiva, kŕmenie zvierat, čistenie a upratovanie okolia.
 • Pestovateľské práce – výsadba a pestovanie zeleniny, pestovanie bylín v bylinkovej záhrade (levanduľa, materina dúška, mäta pieporná a pod.), pestovanie priesad zeleniny v skleníkoch, pestovanie rôznych druhov kvetov, vysádzanie kvetov v areáli (francúzsky park, anglický park, átrium a pod.)
 • Práce pri úprave areálu – kosenie a sušenie trávy, zber lístia, odpratávanie snehu.
 • Práca v práčovni – vešanie a skladanie bielizne.
 • Sociálny turizmus – sprievodcovstvo s výkladom.

V rámci rozvoja pracovných zručností sa využívajú základné metódy a to: 

 1. cvičenie alebo precvičovanie jednotlivých činností,
 2. názorná ukážka, najmä v začiatočnej fáze vykonávanej činnosti,
 3. inštruktáž, najmä v začiatočnej fáze vykonávanej činnosti,
 4. komunikácia (verbálna a neverbálna),
 5. individuálny prístup,
 6. fázovanie (krokovanie) pracovných činností od jednoduchších k zložitejším, od krátkodobých k dlhodobým ap.

Rozvoj pracovných zručností je významným nástrojom v procese sociálnej integrácie, nakoľko realizované aktivity:

 1. prispievajú k akceptácii prijímateľov sociálnych služieb majoritnou spoločnosťou,
 2. prispievajú k odstráneniu sociálnej izolácie a exklúzie, 
 3. prispievajú k zmene pasívneho spôsobu života prijímateľov sociálnych služieb na aktívnu spoluúčasť na dianí v zariadení,
 4. prispievajú ku skvalitneniu života prijímateľov sociálnych služieb,
 5. stimulujú prirodzené hodnoty a potreby súvisiace s bežným životom,
 6. pozitívne ovplyvňujú socializáciu prijímateľov sociálnych služieb, 
 7. napomáhajú k získavaniu sebestačnosti v čo najväčšej miere.