OZNAM

Na základe „Plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19“ naše zariadenie od 08.06.2020 postupne sprístupní návštevy prijímateľov za nasledovných podmienok:

- ku každému prijímateľovi môžu prísť na návštevu naraz LEN dve osoby,
- návšteva sa musí vopred telefonicky nahlásiť a dohodnúť sa so sociálnou pracovníčkou na presnom dni a čase návštevy, kedy chce návštevu realizovať, nahlásenie treba vykonať cez pracovný deň od 08.00-15.00 hodinou,
- návštevy sa môžu uskutočniť len v exteriéri zariadenia (v areáli) a to len na vyhradených miestach (altánok),
- návšteva JE povinná pri vstupe do exteriéru prejsť hygienickým filtrom (nechať zmerať teplotu personálom pred samotným kontaktom s prijímateľom, vyplniť čestné prehlásenie), a počas celej návštevy povinne nosiť ochranné rúško a použiť dezinfekčný prostriedok na ruky),
- každá návšteva môže trvať max. 45 minút,
- návšteva má zákaz stýkať sa počas svojej prítomnosti s inými prijímateľmi zariadenia,
- návštevám v exteriéri sa zakazuje vstupovať do interiéru zariadenia,
- personál v záujme ochrany zdravia prijímateľov má právo ukončiť návštevu, ak návšteva nedodrží všetky pokyny,
- svojim príbuzným (našim prijímateľom) môžete priniesť nákup, ale NENOSTE im doma pripravované jedlá.

Návštevné hodiny:
13:00 – 15:30 v pracovné dni

Telefónny kontakt, na ktorý môžete vopred nahlásiť na návštevu:
0911 469 869 Mgr. Daniela Chovancová, vedúca sociálneho úseku

Prosíme všetkých návštevníkov o rešpektovanie týchto opatrení.
ĎAKUJEME

Milí priatelia,

vitajte na webových stránkach neziskovej organizácie Domovina so sídlom v Žehre časť Hodkovce.

Domovina, n. o.  je neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Poskytuje sociálne služby celoročnou pobytovou formou fyzickým osobám, ktoré sú z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu alebo ťažkého zdravotného postihnutia odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v:

  • domove sociálnych služieb
  • špecializovanom zariadení


Našim poslaním je vytvoriť prijímateľom sociálnych služieb zmysluplný, dôstojný a plnohodnotný život s podporou k samostatnosti a začleneniu do spoločnosti.