Domovina, n. o., Žehra časť Hodkovce je nezisková organizácia poskytujúca sociálne služby občanom s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania na základe zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách).

V zariadení sa poskytuje starostlivosť občanovi, ktorému nemožno poskytnúť inú sociálnu službu podľa zákona o sociálnych službách, alebo ak poskytnutie inej sociálnej služby podľa tohto zákona dostatočne nerieši hmotnú núdzu alebo sociálnu núdzu tohto občana.

Sociálna služba je poskytovaná v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie z akýchkoľvek dôvodov, ktoré sú zakotvené v Ústave Slovenskej republiky, medzinárodných dohovoroch a v zákone o sociálnych službách, v prostredí ktoré si prijímateľ vybral.

Zariadenie ako poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje a podporuje rozvoj schopností, zručností a vedomostí prijímateľa sociálnej služby, zachovanie jeho vlastnej identity, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a podporuje vytváranie pozitívneho obrazu o prijímateľovi sociálnej služby.