Domovina, n. o. – domov sociálnych služieb poskytuje za podmienok ustanovených § 38 zákona o sociálnych službách celoročnú pobytovú sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona alebo je prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

Domovina, n. o. – špecializované zariadenie poskytuje za podmienok ustanovených, § 39 zákona o sociálnych službách celoročnú pobytovú sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je schizofrénia.

V zariadení sa:

a/ poskytuje – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,
  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  • osobné vybavenie,

b/ zabezpečuje – rozvoj pracovných zručností,

  • záujmová činnosť,

c/ utvárajú podmienky na – úschovu cenných vecí.

V domove sociálnych služieb a špecializovanom zariadení sa zabezpečuje poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zmysle § 22 ods. 1, 2 zákona o sociálnych službách.

V zariadení sociálnych služieb nemožno poskytovať starostlivosť občanovi, ktorého zdravotný stav vyžaduje ústavnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení  ( § 61 ods. 3 zákona o sociálnych službách).