1. Stravovanie v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení
  Stravovanie sa zabezpečuje prípravou a výdajom stravy v stravovacej prevádzke zariadenia.
  Strava sa pripravuje podľa vopred spracovaného jedálneho lístka, ktorý schvaľuje stravovacia komisia, ktorej členom je aj zástupca prijímateľa sociálnej služby.
  Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.
 2. Výška stravnej jednotky v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení
 • od 1. 2. 2018 je hodnota potravín v stravnej jednotke na deň a prijímateľa sociálnej služby je 3,10 €,
 • Racionálna strava  
  Raňajky 18,9 %
  Desiata 8,15 %
  Obed 39,6 %
  Olovrant 8,15 %
  Večera 25,2 %
 • Výška úhrady za režijné náklady na prípravu stravy sa určuje na základe ekonoimický oprávnených nákladovod 1. 2. 2018 je určená výška denných režijných nákladov 0,80 €,
 • denná cena za stravovanie sa určí ako súčet sumy ceny potravín stravnej jednotky a sumy režijných nákladov na prípravu stravy.

 

 • Ubytovanie v domove sociálnych služieb
  • na účely určenia ceny za ubytovanie sa považuje
   • príslušenstvo obytnej miestnosti, predsieň, kuchyňa, kúpeľňa ak sú súčasťou obytnej miestnosti alebo ak sú k nej priamo priľahlé,
   • vybavenie obytnej miestnosti, napr. lôžko, stôl, stoličky, skriňa, záclony, svietidlá,
   • spoločné priestory a ich vybavenie,
   • vecné plnenia spojené s bývaním.
  • výška ceny za bývanie v domove sociálnych služieb sa určí ako súčin dennej sadzby ceny za používanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktoré prijímateľ sociálnej služby užíva,
  • denná sadza za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 0,18 €, v tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, prevádzkového zariadenia a vybavenia obytnej miestnosti a vecné plnenia spojené s bývaním,
   • ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jedna osoba 0,40 €
   • ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dve osoby 0,20 €
  • veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti a veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti pre jedného prijímateľa sociálnej služby sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy miestnosti a veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti sa vydelí počtom prijímateľov sociálnej služby, ktorí túto plochu užívajú,
  • denná sadzba za užívanie spoločných priestorov a ich vybavenia je 0,05 €,
  • za dni prerušenia poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb a za dni poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení, platí prijímateľ sociálnej služby za bývanie cenu v plnej výške.
 • Ubytovanie v špecializovanom zariadení

 

 • Na určenie ceny za ubytovanie s nižším štandardom sa považuje
  • príslušenstvo obytnej miestnosti, predsieň, kuchyňa, WC, kúpeľňa ak sú súčasťou obytnej miestnosti alebo ak sú k nej priamo priľahlé,
  • vybavenie obytnej miestnosť, napr. lôžko, stôl, stoličky, skriňa, záclony svietidlá,
  • spoločné priestory a ich vybavenie,
  • vecné plnenia spojené s bývaním
 • výška ceny za bývanie v špecializovanom zariadení sa určí ako súčin dennej sadzby ceny za používanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktoré prijímateľ sociálnej služby užíva, minimálne 6 m2 na osobu.
 • Denná sadzba za užívanie 1m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 0,17 €, v tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, prevádzkového zariadenia a vybavenia obytnej miestnosti a vecné plnenia spojené s bývaním.
 • Za dni prerušenia poskytovania sociálnej služby v špecializovanom zariadení a za dni poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení, platí prijímateľ sociálnej služby za ubytovanie cenu v plnej výške.

 

 • Ďalšie obslužné činnosti v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení

 

Výška ceny za ďalšie obslužné činnosti, ktorými sú upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva pre prijímateľa sociálnej služby je 2,00 € / deň.