ÚHRADA ZA POSKYTOVANÚ SOCIÁLNU SLUŽBU

V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný vykonávať odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečovať vykonávanie týchto činností alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).

Poskytovateľ sociálnych služieb určuje prijímateľovi sociálnej služby úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa Cenníka za poskytované sociálne služby (ďalej len „cenník“ ). 

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za odborné činnosti

Úhrada za jednotlivé odborné činnosti sa stanovuje na deň na prijímateľa sociálnej služby.

Výška úhrady za odborné činnosti            0,00 € / deň

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za obslužné činnosti

Obslužné činnosti sú v zmysle zákona o sociálnych službách ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva. Úhrada za jednotlivé obslužné  činnosti sa stanovuje na deň na prijímateľa sociálnej služby.

Výška úhrady za obslužné činnosti:

  1. Ubytovanie (dvojlôžkové a trojlôžkové izby)           3,50 € / deň
  1. Stravovanie
    • racionálna strava (celodenné stravovanie – tri hlavné a dve vedľajšie jedlá)    3,90 € / deň
    • diabetická strava (celodenné stravovanie – tri hlavné a tri vedľajšie jedlá)      4,40 € / deň
  1. Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva           3,00 € / deň

 

 Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za ďalšie činnosti

Úhrada za ďalšie činnosti sa stanovuje na deň na prijímateľa sociálnej služby.

Výška úhrady za ďalšie činnosti            0,00 € / deň

Spôsob určenia celkovej úhrady a výška úhrady za poskytované sociálne služby

Výška celkovej úhrady za poskytované sociálne služby v domove sociálnych služieb na prijímateľa sociálnej služby sa určuje ako 30-násobok dennej sadzby za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti. 

Výška sumy úhrady za poskytovanú sociálnu službu                                312,00 €

Výška sumy úhrady sa upravuje s prihliadnutím na skutočne poskytnutý rozsah poskytovanej sociálnej služby a ak sa zmenili skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu. Výška sumy úhrady sa upravuje najmä pri zmene cenníka.

V súlade s ustanovením § 72 odsek 8 zákona o sociálnych službách je prijímateľ sociálnej služby povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku. Podľa § 73 odsek 2 zákona o sociálnych službách po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej   25 % sumy životného minima ustanovenej v § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.