• Úhrada za poskytovanú sociálnu službu v zariadení pre fyzickú osobu sa určí ako súčet úhrady za stravovanie, ubytovanie a za ďalšie obslužné činnosti.
  • Pri celoročnej pobytovej forme poskytovania sociálnej služby sa úhrada za mesiac určuje ako súčin počtu dní v príslušnom kalendárnom mesiaci a výšky úhrady za odobraté činnosti uvedené v bode 1.
  • Úhrada za poskytovanú sociálnu službu v zariadení platí prijímateľ sociálnej služby za kalendárny mesiac, v ktorom sa mu sociálna služba poskytovala, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca
  • Za dni prerušenia poskytovania sociálnej služby a za dni poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za stravovanie a ďalšie obslužné činnosti. Úhradu za ubytovanie platí v plnej výške.