Zariadenie na základe žiadosti odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu Košického samosprávneho kraja o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, vyzve občana k nástupu do zariadenia ak má voľné miesto, v prípade plnej kapacity zariadenia oznámi občanovi, že je zaradený do evidencie čakateľov na sociálnu službu.

Pri nástupe do zariadenia občan predkladá tieto doklady:

  • občiansky preukaz,
  • osobné doklady (rodný list, preukaz poistenca, preukaz občana s ťažkých zdravotným postihnutím, a pod.),
  • rozhodnutie o poberaní a výške dôchodku zo sociálnej poisťovne
  • právoplatný rozsudok o pozbavení spôsobilosti na práve úkony a ustanovenie opatrovníka, ak bol vydaný pre občana,
  • kompletnú zdravotnú dokumentáciu od lekára, lieky,
  • výsledky vyšetrení na bacilonosičstvo ( výter z hrdla a recta, rtg pľúc ),
  • potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia odkiaľ prichádza, nie staršie ako 3 dni, vydané jeho obvodným lekárom,
  • čestné vyhlásenie o majetku a príjme občana na účely platenia úhrady za sociálnu službu,
  • do zariadenia si môžete doniesť veci osobnej potreby ( rádio, televízor, mobil a pod.),
  • zoznam osobných vecí, ktoré si občan prináša do zariadenia

Sociálna služba sa poskytuje občanovi na základe „Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ uzatvorenej medzi občanom resp. opatrovníkom a zariadením.

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 74 odst. 7, písmeno a) – l), zákona o sociálnych službách, pričom musí byť uzatvorená písomne a takým spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný.

Zariadenie po uzatvorení takejto zmluvy zašle do 3 dní kópiu zmluvy na odbor sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu Košického samosprávneho kraja, v ktorého pôsobnosti poskytuje sociálne služby.