Domovina n.o. DSS v zmysle Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázana na pomoc inej fyzickej osoby :

a) poskytuje :

 • pomoc pri odkázanosti
 • sociálne poradenstvo
 • sociálnu rehabilitáciu
 • ošetrovateľskú činnosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie, oprava bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie
 • vreckové a vecné odmeny

b) zabezpečuje

 • ergoterapiu (pracovnú terapiu)
 • arteterapiu
 • fyzioterapiu
 • psychoterapeutické aktivity
 • záujmovú činnosť
 • úschovú veci

Prijímatelia sú ubytovaní v kaštieli v dvoj-, troj- a štvorposteľových izbách v kaštieli a v domčeku – chránené bývanie.

Počas dňa majú zabezpečenú záujmovú činnosť v herňach, pracovnú terapiu v remeselných dielňach a duchovnú činnosť v kostole, ktorý je súčasťou zariadenia.

Náplňou pracovnej terapie v remeselných dielňach je napr. výroba sviečok, pletenie košíkov, tkanie kobercov, maľovanie na sklo, vyšívanie, úprava samorastov, vyrezávanie lupienkovou pílkou, práca pri výroba zamkovej dlažby.

Ďalšiu činnosť v rámci pracovnej terapie vykonávajú prijímatelia pri ošetrovaní a krmení ošípaných, oviec, zajacov, poníkov.

Taktiež prijímatelia „pracujú“ aj v záhrade a skleníkoch pri pestovaní zeleniny, pomáhajú aj pri kosení a údržbe zelene.

Duchovné služby sú zabezpečené v kostolíku, ktorý je súčasťou areálu a v ktorom sa pravidelne konajú bohoslužby a výuka náboženstva.