• Táto smernica určuje za služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb ceny za:
  a) odborné činnosti najmä:

  • základné sociálne poradenstvo,
  • pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
  • rozvoj pracovných zručností,
  • rehabilitačná starostlivosť,
  • pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností,

  b) obslužné činnosti

  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie,
  • pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva,
  • poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch,

  c) obslužné činnosti najmä:

  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie,
  • pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva,
  • poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch,

  d) ďalšie činnosti najmä:

  • utváranie podmienok na prípravu stravy, výdaj stravy a výdaj potravín,
  • vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
  • poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi,
  • úschovu cenných vecí,
  • zabezpečovanie záujmovej činnosti.
 • Prijímateľ, s ktorým uzavrie poskytovateľ zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb je povinný platiť úhradu za poskytnuté služby v dohodnutom rozsahu a cene.
 • Nezaplatená úhrada alebo jej časť je pohľadávkou poskytovateľa. Peňažné pohľadávky nezanikajú smrťou prijímateľa. Ak prijímateľ, ktorý bol povinný platiť úhradu zomrie, nezaplatená úhrada za poskytnuté sociálne služby alebo jej časť sa uplatňuje v konaní o dedičstve.