Konanie o poskytovanie sociálnej služby sa začína na základe písomnej žiadosti občana alebo jeho opatrovníka, ak pre svoj zdravotný stav nemôže podať žiadosť sám, adresovanej na Úrad Košického samosprávneho  kraja – odbor sociálnych vecí a zdravotníctva.

Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré obsahuje aj stupeň odkázanosti a návrh druhu sociálnej služby.

V naliehavých prípadoch, ak je život alebo zdravie občana vážne ohrozené a nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a má udelený súhlas odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Košického samosprávneho kraja, zabezpečí zariadenie poskytovanie sociálnej služby takejto osobe bezodkladne mimo poradovníka i pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu (§8, ods. 6 zákona o sociálnych službách).