Postup pre poskytovateľov sociálnych služieb k opusteniu zariadenia prijímateľom sociálnych služieb v období  20.12.2021 – 09.01.2022

 

 

OZNAM

 

V súlade s Vyhláškou č. 43 z 21. decembra 2020 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a podľa Usmernenia MPSVR SR sú návštevy v Domove sociálnych služieb a v Špecializovanom zariadení od 25.11.2021 zakázané.

Podmienky návštev budú priebežne aktualizované podľa epidemiologickej situácie v okrese a v zariadení. 

Areál kaštieľa je pre verejnosť taktiež až do odvolania zatvorený.

 

Prosíme návštevníkov, aby naše opatrenia rešpektovali. Sú prijaté v záujme ochrany Vašich blízkych a našich zamestnancov pred nákazou COVID -19. 

 

 

 

Deinštitucionalizácia :

Informácia o zapojení do NP DI PTT

 

Grant SPP.

V roku 2021 sa nám podarilo získať finančné prostriedky od Nadácie SPP v grantovom programe OPORA 2021, za účelom poskytovania sociálnej pomoci. Finančný príspevok vo výške 300,- € bol určený na realizáciu individuálneho plánu rozvoja osobnosti pre nášho prijímateľa sociálnej služby Milana Pažáka. Zakúpili sme maliarske potreby (maliarske plátno a stojan, olejové farby, štetce, skicovací blok).

Výsledkom tvorivej práce Milana sú nielen pekné obrazy ale aj chuť naďalej sa venovať maľovaniu obrazov.