Návštevám je umožnený voľný pohyb po zariadení avšak za podmienky, že nebude narušené súkromie činnosť ostatných prijímateľov sociálnej služby. Návštevám je k dispozícií aj návštevná miestnosť.

Samostatné vychádzky prijímateľom pozbaveným spôsobilosti na právne úkony sa umožňujú s prihliadnutím na ich individuálne schopnosti. V prípade, že nie je schopný ísť na vychádzku samostatne, môže opustiť zariadenie v doprovode zodpovedného pracovníka na skupine. Svojprávni prijímatelia sociálnej služby môžu odísť na vychádzku ak ju nahlásia službukonajúcemu pracovníkovi na skupine alebo sociálnemu pracovníkovi.

Taktiež sú povolené vychádzky prijímateľa sociálnej služby počas návštevy rodinných príslušníkov alebo príbuznými.

Pobyt prijímateľ sociálnej služby mimo zariadenie a to hlavne na dovolenke doma v rodinnom prostredí je časovo neobmedzený, musí byť však riadne zdokumentovaný z dôvodu výpočtu úhrady za sociálnu službu.