Formy sociálnych služieb:

  • Sociálne služby budú poskytované alebo zabezpečované formou
  • pobytovou – fyzickej osobe v zariadeniach s celoročným.

Druhy sociálnych služieb:

  • domov sociálnych služieb podľa § 38 zákona o sociálnych službách,
  • špecializované zariadenie podľa § 39 zákona o sociálnych službách.