D o m o v i n a, n. o. Žehra časť Hodkovce č. 1, 053 61 Spišské Vlachy Smernica č. 6/2015

Cenník o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby v Domovine, n. o. Žehra, časť Hodkovce 1 na základe zákona NR SR č9. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

 

Cennik nadstandardnych sluzieb

Cennik socialnych sluzieb 2020

CennikSocSlužieb01062019