Domov sociálnych služieb

Domovina, n. o. ako poskytovateľ sociálnych služieb poskytuje sociálnu službu formou celoročnej pobytovej sociálnej služby v domove sociálnych služieb podľa § 38 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba  fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba:

  1. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo
  2. nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

 

V domove sociálnych služieb sa poskytuje: 

  1. pomoc  pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  2. sociálne poradenstvo 
  3. sociálna rehabilitácia
  4. ubytovanie 
  5. stravovanie
  6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  7. osobné vybavenie.

 

V domove sociálnych služieb sa zabezpečuje:

  1. rozvoj pracovných zručností
  2. záujmová činnosť 
  3. ošetrovateľská starostlivosť 


V domove sociálnych služieb sa utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.

Úhrada za poskytovanú sociálnu službu v Domove sociálnych služieb