Záverečné ustanovenia

Tento vnútorný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby a je vypracovaný v súlade s platnými právnymi predpismi.

Zmeny a doplnky vo vnútornom poriadku je oprávnený vykonávať riaditeľ Domoviny, n. o. Žehra časť Hodkovce a s jeho obsahom sú povinní sa oboznámiť všetci zamestnanci zariadenia.

Prijímateľov sociálnej služby oboznámia s vnútorným poriadkom pracovníci na jednotlivých skupinách.

Vnútorný poriadok je sprístupnený na nástenkách ako aj na webovej stránke zariadenia: www.domovina-no.sk.

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Vnútorného poriadku stráca platnosť Domáci poriadok vydaný 30. 11. 2011.

Tento vnútorný poriadok nadobúda platnosť dňom 1. 1. 2015.

Žehra časť Hodkovce, dňa 31. 12. 2 014

              RSDr. Juraj  B e ň a

                                                                                                          riaditeľ