Záujmová činnosť

V zariadení je zabezpečovaná záujmová činnosť zameraná na rozvoj schopnosti a zručnosti prijímateľa sociálnej služby:

  • kultúrna činnosť /návštevy divadla, poznávacie výlety, kultúrne leto, hudobný krúžok/,
  • spoločenská činnosť /diskotéky, bohoslužby, kultúrne vystúpenia/,
  • športová činnosť /telocvičňa, posilňovňa, petang, florbal, netradičné športy/,
  • rekreačná činnosť /rekreačné pobyty Pieniny, Zemplínska Šírava, Čingov, Za hura/,
  • oddychová činnosť /multisenzorická miestnosť snoezelen, sledovanie TV/.