Úschova cenných vecí

Domovina, n. o. podľa § 9, odst. 12, zákona o sociálnych službách prevezme do úschovy cenné veci vrátane vkladných knižiek a peňažnej hotovosti občana, ktorý o ich úschovu požiada pri nástupe do zariadenia alebo počas starostlivosti v zariadení na základe zmluvy o úschove cenných vecí.

Prevzatie cenných vecí a vkladných knižiek zapíše pracovník poverený vedením evidencie v zmluve o úschove, ktorú zapíše do registra.

Cenné veci prevzaté do úschovy sa riadne označia tak, aby sa vylúčila ich zámena a uložia do zvláštneho trezoru.

Podrobné podmienky pre úschovu cenných vecí sú obsiahnuté v samostatnej smernici o vedení operatívnej evidencie predmetov zverených do úschovy.