Úhrada za sociálnu službu

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu podľa § 72, § 73 zákona. Úhrada za sociálnu službu sa určuje ako 30- násobok dennej sadzby za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti /§15 až § 23 zákona o sociálnych službách/, dohodnuté v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

Cena za jednotlivé činnosti pre výpočet úhrady za sociálnu službu sa určí podľa cenníka platného v danom období a presný rozpis platieb za tieto činnosti je uvedený vo výpočtovom liste, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Za dni prerušenia poskytovania sociálnej služby prijímateľ neplatí úhradu, platí iba úhradu za ubytovanie v plnej výške, ak na jeho miesto nebol dočasne prijatý iný prijímateľ sociálnej služby.

Prijímateľ sociálnej služby je povinný zaplatiť úhradu najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci mesiac a to buď prevodom zo svojho účtu na účet zariadenia, poštovou poukážkou alebo priamo do pokladne zariadenia.

V úhrade za sociálnu službu nie je zahrnutá preprava služobným motorovým vozidlom, ktorá je účtovaná samostatne podľa cenníka.

Úhrada za rehabilitáciu a fyzioterapiu je účtovaná samostatne podľa cenníka za tieto služby, ktoré sú zahrnuté v samostatnej zmluve o poskytovaní nadštandartných služieb.