Prijímanie darov

Domovina, n. o., prijíma dary v súlade s § 29 odst. 2, písm. e/zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a §§ 628 – 630 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Postupy a pravidla prijímania, použitia a zverejňovania peňažných a nepeňažných darov rieši samostatná smernica.