Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby

Zariadenie ako poskytovateľ sociálnej služby prihliada na individuálne potreby prijímateľa, aktivizuje ho podľa jeho schopnosti a možnosti, pričom dbá na ochranu jeho života, zdravia a dôstojnosti.

Pri poskytovaní sociálnej služby nemožno používať prostriedky netelesného a telesného obmedzenia prijímateľa sociálnej služby s výnimkou ak je priamo ohrozený život alebo zdravie prijímateľ sociálnej služby alebo iných fyzických osôb a to len na čas nevyhnutne potrebný na odstránenie priameho ohrozenia.

Za prostriedky netelesného obmedzenia sa považuje zvládnutie situácie najmä verbálnou komunikáciou, odvrátením pozornosti alebo aktívnym počúvaním.

Za prostriedky telesného obmedzenia sa považuje zvládnutie situácie použitím špeciálnych úchopov, umiestnenie prijímateľa do bezpečnej miestnosti, ktorá je určená na bezpečný pohyb alebo použitím liekov na základe pokynu lekára so špecializáciou v odbore psychiatria.

Prostriedky netelesného obmedzenia majú prednosť pred použitím prostriedkov telesného obmedzenia prijímateľ sociálnej služby.

Telesné a netelesné obmedzenie prijímateľa sociálnej služby je zaznamenané v registri telesných a netelesných obmedzení kde sa uvedie:

  • meno a priezvisko a dátum narodenia prijímateľa,
  • spôsob a dôvody obmedzenia,
  • dátum a čas trvania tohto obmedzenia,
  • opis okolnosti, ktoré viedli k obmedzeniu prijímateľa sociálnej služby,
  • opatrenia prijaté na zamedzenie opakujúcej sa situácie,
  • meno priezvisko a podpis lekára, psychiatra, ktorý obmedzenie nariadil a schválil, alebo dodatočne bezodkladne schválil,
  • meno priezvisko a podpis sociálneho pracovníka, ktorý sa k použitiu obmedzenia písomne vyjadril a popis prípadných zranení, ktoré utrpeli zúčastnené osoby,
  • každý zápis obmedzenia prijímateľa sociálnej služby oznámiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny a opatrovníkovi.