Postup pri ukončení poskytovania sociálnej služby

Ukončenie poskytovania sociálnej služby  pred uplynutím dohodnutej doby je možné skončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo jednostranným vypovedaním zmluvy.

Výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená druhej strane.

Prijímateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu kedykoľvek bez uvedenia dôvodu, výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť dňom doručenia výpovede.

Poskytovateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu v 30 dňovej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede z týchto dôvodov:

  • prijímateľ hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy najmä tým, že hrubo  porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie, alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za poskytnutú sociálnu službu pobytovú za čas dlhší ako 3 mesiace,
  • prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateľa znamenalo zrejmú nevýhodu,
  • prijímateľ neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby ak sa zmenili skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu,
  • vyšší územný celok  rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na sociálnu službu.

V prípade ukončenia poskytovania sociálnej služby z vyššie uvedených dôvodov zabezpečí zariadenie odovzdanie osobných dokladov, majetku a osobných vecí ako aj zdravotnej dokumentácie prijímateľovi sociálnej služby, resp. opatrovníkovi.