Postup pri porušení vnútorného poriadku a zásad občianskeho spolunažívania

Za hrubé porušenie vnútorného poriadku a dobrých mravov, ktoré narúšajú občianske spolužitie sa považuje:

 • nevhodné správanie ako dôsledok požitia alkoholických nápojov a iných omamných látok,
 • fyzické napádanie iných prijímateľov a zamestnancov zariadenia, resp. návštev,
 • konfliktné správanie /nadávky, osočovanie, šikanovanie a pod./,
 • úmyselné poškodzovanie majetku, krádeže a vyvolávanie verejného pohoršenia,
 • hrubé a časté porušovanie nočného pokoja,
 • fajčenie mimo priestorov na to určených, zakladanie otvoreného ohňa a používanie
 • vlastných elektrospotrebičov bez povolenia,

Za hrubé porušenie vnútorného poriadku ako aj hrubé porušenie dobrých mravov, ktoré narušujú občianske spolunažívanie v zariadení, možno voči prijímateľovi sociálnej služby vyvodiť nasledujúce opatrenia:

 1. pohovor
 2. písomné napomenutie
 3. opätovné písomné napomenutie s výstrahou o ukončení poskytovania sociálnej služby
 4. jednostranné vypovedanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby §14 písm. a, zákona