Podávanie a riešenie sťažností

Prijímateľ sociálnej služby, rodinný príslušník, resp. opatrovník určený súdom má možnosť podávať pripomienky alebo podať sťažnosť na kvalitu poskytovaných a zabezpečovaných sociálnych služieb v zariadení.

Vyjadrenie nespokojnosti s poskytovanou sociálnou službou prijímateľom sociálnej služby nie je podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by prijímateľovi sociálnej služby spôsobili akúkoľvek ujmu.

Postup pri podávaní, prijímanie, evidovanie, riešenie a písomné oznámenie výsledku prešetrenia sťažností alebo prerokovania sťažností rieši samostatná smernica.