Ošetrovateľská starostlivosť

V zariadení je prijímateľom poskytovaná zdravotná starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov, ktoré je možné poskytovať v zariadení sociálnych služieb /§ 22 zákona o sociálnych službách/.

Zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti sa vykonáva funkčnou metódou, ktorá sa sústreďuje na biologické potreby a na zabezpečenie poskytovania metódou ošetrovateľského procesu, ktorá zohľadňuje holistický prístup.

Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečuje hlavná sestra v spolupráci so zdravotnými sestrami a opatrovateľským personálom. Hlavná sestra vedie komplexnú zdravotnú dokumentáciu prijímateľa.

Lekárska starostlivosť je zabezpečovaná zmluvným všeobecným lekárom, ktorý dochádza 1x týždenné do zariadenia a v prípade zhoršenia zdravotného stavu prijímateľa, je tento v sprievode opatrovateľky zaslaný na vyšetrenie na ambulanciu všeobecného lekára, resp. je privolaná lekárska služba prvej pomoci.

Všeobecný lekár zabezpečuje predpisovanie liekov a doporučuje ďalšie odborné vyšetrenia v odborných zdravotníckych zariadeniach.

Odbornými lekármi, ktorí systematicky zabezpečujú zdravotnú starostlivosť o prijímateľov sú psychiater, neurológ a zubár. Ostatné odborné vyšetrenia prijímatelia absolvujú v zdravotníckych zariadeniach.

Prijímatelia sociálnej služby na základe odporúčania odborného lekára, môžu využívať rehabilitačné, masážne a fyzioterapeutické procedúry v zariadení.

Hlavná sestra na základe odporučenia lekára zabezpečuje zdravotnícke pomôcky a lieky pre prijímateľov sociálnej služby. Tieto zdravotnícke pomôcky a lieky pokiaľ nie sú hradené zo zdravotného poistenia si prijímatelia sociálnej služby hradia z vlastných finančných prostriedkov.

Personál zabezpečujúci ošetrovateľskú starostlivosť je systematicky a priebežne školený a zúčastňuje sa na odborných seminároch a kurzoch.