Sociálny turizmus

logo_soc_turizmus

Základné poslanie sociálneho turizmu

odstraňovať bariéry medzi majoritnou spoločnosťou a zdravotne a mentálne postihnutými prijímateľmi,
sprístupňovať pre verejnosť kultúrno – historické pamiatky, v ktorých su umiestňované Domovy sociálnych služieb – DSS (kaštiele, kláštory, zámky, kúrie ap.),
prezentovať verejnosti činnosti prijímateľov (obyvateľov zariadení) a zamestnancov najmä pri udržiavaní pamiatok a výsledky práce prijímateľov,
získavať finančné prostriedky pre obnovu a rozvoj historických objektov za účelom sprístupnenia verejnosti,
propagácia sociálneho turizmu – k tomu organizovať semináre a odborné konferencie,
v rámci EÚ organizovať výmenné podujatia medzi zariadeniami mentálne a zdravotne postihnutých,
vydávať propagačné materiály o sociálnom turizme, o súčasných historických objektoch,
ponúkať na trh výrobky zariadení DSS