Relaxačné miestnosti

SNOEZLELEN

 Snoezelen vzniklo ako relaxačný koncept miestností poskytujúcich jedinečnú zmyslovú skúsenosť pre dospelých s mentálnym postihnutím. Neskôr bol rozšírený aj u detí so špeciálnymi potrebami. V súčasnosti je snoezelen používaný najmä v školách, integračných centrách, denných stacionároch, rehabilitačných centrách, hospicoch a v domovoch sociálnych služieb. Spájajú sa tu terapeutické prvky s prvkami špeciálno a liečebno – pedagogickými. Hlavným cieľom snoezelen je zlepšenie kvality života a rozvoj osobnosti u ľudí s postihnutím. Ide o multisenzoričné cielené pôsobenie na prijímateľa, čiže sa stimuluje viacero zmyslov naraz. V špeciálne upravených miestnostiach sa využívajú svetelné efekty, relaxačná hudba, hmatová a čuchová stimulácia.

Prínosom tejto miestnosti je pozitívny vplyv na:
Zlepšenie schopnosti relaxácie a uvoľnenia sa,
Redukcia stresu a napätia,
Eliminácia nekľudu, agresívnych prejavov, hyperaktivity a iného nevhodného správania,
Komplexný rozvoj zmyslového vnímania,
Zväčšovanie motivácie podieľať sa na aktivite a spolupracovať,
Zlepšenie komunikácie medzi prijímateľom a odborným pracovníkom,
Rozvoj sociálnych zručností,
Upevnenie existujúcich zručností, podpora a rozvoj nových zručnosti.

Naše sociálne zariadenie miestnosťou SNOEZELEN disponuje od júla 2013. Prijímatelia ju navštevujú v sprievode odborného pracovníka psychológa.