Záverečné ustanovenia

  1. Smernica o úhrade za poskytovanú sociálnu službu nadobúda účinnosť 1. 8. 2015. Vydaním tejto smernice sa ruší Cenník za poskytované sociálne služby v domove sociálnych služieb zo dňa 30. 6. 2014 a Cenník za poskytované sociálne služby v špecializovanom zariadení zo dňa 31. 10. 2014.
  2. Kontrolou dodržiavania tejto smernice je poverený vedúci opatrovateľsko-sociálneho úseku. Za komplexnú kontrolnú činnosť a realizáciu tejto smernice zodpovedá riaditeľ zariadenia.

 

Žehra, časť Hodkovce, 17. 7. 2015

 

RSDr. Juraj  Beňa

                 riaditeľ

 

Cenník za poskytované služby zrušený Smernicou č. 6/2015 – Cenník o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby v Domovine, n. o. Žehra, časť Hodkovce č. 1 na základe zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov zo dňa 17. 7. 2015.