Druhy a formy sociálnych služieb

  1. Formy sociálnych služieb:
    • Sociálne služby budú poskytované alebo zabezpečované formou:
    • pobytovou – fyzickej osobe v zariadeniach s celoročným.
  2. Druhy sociálnych služieb:
    • domov sociálnych služieb podľa § 38 zákona o sociálnych službách,
    • špecializované zariadenie podľa § 39 zákona o sociálnych službách.