Cenník služieb

D o m o v i n a, n. o. Žehra časť Hodkovce č. 1, 053 61 Spišské Vlachy

Smernica č. 6/2015

 

Cenník o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby

 

v Domovine, n. o. Žehra, časť Hodkovce 1

 

na základe zákona NR SR č9. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

 

logo                                    Domovina

 

Žehra časť Hodkovce, Júl 2015